Huurvoorwaarden

Algemene huur- en annuleringsvoorwaarden.
1: Reserveren
Een reservering kan zowel digitaal per online-formulier als schriftelijk worden gemaakt en is voor u en Fewo-Verhuur bindend, indien het object beschikbaar is.
2: Financiële regeling
-Na de reservering van het door u gekozen vakantieverblijf en periode ontvangt u een reserveringsbevestiging en factuur.
-Bij een reservering binnen 7 dagen, na reserveringsdatum, dient u het hele factuurbedrag te betalen.
-Bij een reservering binnen 1-3 weken voor de dag van aankomst dient u direct het hele factuurbedrag te betalen.
- Het niet tijdig betalen kan annulering van de reservering tot gevolg hebben.
-Per reservering brengt Fewo-Verhuur € 17.50 administratiekosten in rekening.
-Eventuele kosten voor geldstortingen zijn voor rekening huurder.
-Doormiddel van een reserveringsbevestiging gaat de huurder akkoord met deze huurvoorwaarden.
3: Rechten en plichten verhuurder
-Verhuurder verplicht zich het gehuurde op het overeengekomen tijdstip (15.00 uur) schoon en in goede staat aan huurder ter beschikking te stellen.
-Verhuurder mag het gehuurde op alle redelijke tijden bezichtigen of door aspirant-huurders doen bezichtigen.
-Eventuele bijkomende kosten dienen vooraf schriftelijk op het huurcontract te worden vermeld.
4: Rechten en plichten huurder
-Huurder verklaart zich met ligging, inrichting en behoorlijke staat van onderhoud van het gehuurde volstrekt bekend.
-Per verblijf is alleen het maximum aantal personen toegelaten zoals genoemd op reserveringsbevestiging.
-Een groep personen jonger dan 25 jaar is alleen met schriftelijke toestemming van de verhuurder mogelijk.
-Huurder mag in het gehuurde object niet meer personen doen overnachten dan bij de huurovereenkomst overeengekomen is. Bij overschrijding van het genoemde aantal personen wordt de overeenkomst beschouwd te zijn ontbonden zonder enig recht op compensatie.
-Huurder zal het gehuurde als een goed huisvader gebruiken en het netjes bewonen, zulks met inachtneming van het reglement van orde, dat voor het betreffende vakantieverblijf geldt; daarbij verbindt hij zich alle schade, met uitzondering van de gevaren van brand door zijn/haar toedoen, of nalatigheid aan het gehuurde, de stoffering, de huisraad of anderszins ontstaan, direct te vergoeden. Dat geldt ook voor vermissing van enig deel van het gehuurde, de stoffering of de huisraad. Het verblijf in de vakantiewoning/appartement geschiedt volledig op eigen risico.
-Het verblijf in het vakantieobject geschiedt op risico van de huurder. De huurder neemt ook de verantwoordelijkheid voor zijn gasten en familie. De bewijslast ligt hierbij bij de huurder.
-Alle gasten dienen zich aan de huisregels te houden.
-De plicht tot schadevergoeding geldt ook bij vermissing van huisinventaris en andere tot het huurobject behorende voorwerpen.
-Huurder verklaart in het bezit te zijn van een WA-verzekering
-Huurder zal tijdens zijn/haar verblijf het gehuurde object schoonhouden en steeds op een ordentelijke wijze bewonen, zonder daarbij meubels e.d. te verplaatsen.
-Huurder verbindt zich na afloop van de huurtermijn het huurobject met de zich daarin bevindende inventaris schoon en in goede staat af te leveren. Is dit niet het geval, dan is de verhuurder gerechtigd extra kosten te berekenen.
-Huisdieren zijn NIET toegestaan.
-Roken is niet toegestaan.
-Huurder zal het gehuurde uitsluitend als vakantieverblijf mogen gebruiken en met name daarin geen beroep of bedrijf mogen uitoefenen( Het hebben van en/of gebruiken van drugs in welke vorm dan ook ,dealen, wietteelt is niet toegestaan). Huurder mag het gehuurde niet aan derden in huur of bruikleen afstaan.
-Het is verboden in het huurobject andere toestellen voor kook-of was doeleinden te gebruiken te gebruiken dan die welke daarin door verhuurder zijn aangebracht of geplaatst.
-Huurder zal, tenzij anders is overeengekomen, zelf bedlinnen en badlinnen meebrengen.
-Het is de huurder verboden door het maken van muziek, lawaai e.d. overlast te veroorzaken aan de omgeving, tussen 23.00 uur en 7.00 uur.
5: Algemene bepalingen
1: De terbeschikkingstelling van het huurobject aan huurder geschiedt door de overhandiging van de huissleutel evt. doormiddel van sleutelkluis op de daarvoor in de reserveringsbevestiging aangegeven tijd.
-Het vakantieobject moet op de dag van aankomst uiterlijk om 22.00 uur betrokken worden, indien er geen andere afspraken zijn gemaakt. Huurders die niet op tijd aan kunnen komen, zijn verplicht de verhuurder tijdig hiervan op de hoogte te stellen.
-Eventuele bezwaren met betrekking tot het huurobject dienen onmiddellijk bij de aanvang van de huurtermijn, doch uiterlijk binnen 12 uur, met de verhuurder/eigenaar te worden opgenomen, om zo de verhuurder in de gelegenheid te stellen een en ander op te lossen. Na deze tijd kan geen aanspraak meer worden gedaan op een gebrek betreffende de accommodatie.
-Verhuurder is niet aansprakelijk voor de gevolgen van diefstal, ongevallen of beschadigingen van eigendommen van huurder, een en ander behoudens in geval van schuld aan zijn zijde. Alsdan zal verhuurder echter nimmer gehouden kunnen worden tot vergoeding van meerdere kosten of schaden, dan waarvoor een normale WA-verzekering onder deze omstandigheden dekking zou bieden.
-Op de dag van vertrek dient de huurder de vakantiewoning/appartement uiterlijk om 10.00 uur bezemschoon, vuilniszak in vuilbak(buiten) op de daarvoor aangewezen plek, vaat schoon in kast en indien aanwezig vaatwasser leeg e.d. te verlaten, indien niet anders overeengekomen.
-Mocht het huurobject tijdens de huurperiode bovenmatig zijn vervuild kunnen extra schoonmaakkosten berekend worden.
6: Wijziging door de huurder
-Indien u in uw reeds gedane reservering een wijziging wenst aan te brengen, van welke aard dan ook, dan geeft u dit direct aan Fewo-Verhuur door. Deze wijziging wordt dan door Fewo-Verhuur schriftelijk bevestigd. De kosten die hier aan verbonden zijn bedragen €17.50.
7: Ontbinding
1:Fewo-Verhuur en verhuurder/eigenaar is gerechtigd dit contract als ontbonden te beschouwen zonder dat ingebrekestelling of tussenkomst van de rechter nodig zal zijn:
-als bij de aanvang van de huurperiode de volle huursom niet is voldaan;
-indien huurder het gehuurde voortijdig verlaat;
-indien huurder nalaat het gehuurde te betrekken op de dag, waarop de huurtermijn een aanvang neemt voor 22.00 uur, zonder schriftelijke of digitale berichtgeving, dat hij het gehuurde later tijdens de huurperiode zal betrekken;
-indien huurder de verplichtingen uit deze overeenkomst en/of de reglementen van orde niet nakomt.
2: Het verlaten van het gehuurde object doet alle rechten op compensatie of vergoeding teniet.
8: Geschillen
-Schriftelijke bezwaren dienen in de voertaal van het vakantieland voorgelegd te worden bij Fewo-Verhuur. Alle geschillen die tussen de partijen mochten ontstaan, en niet anders dan gerechtelijk kunnen worden beslist, zullen door een daartoe bevoegde rechter te Middelburg worden beslecht.
9: Overig
1:Fewo-Verhuur en de verhuurder zijn niet aansprakelijk voor:
-diefstal, verlies of schade, op wat voor manier dan ook ,die tijdens of als gevolg van een verblijf in een verhuurobject ontstaan;
-defect of niet in bedrijf gestelde apparatuur;
-ongemakken of overlast veroorzaakt door derden.
2: Fewo-Verhuur gaat uiterst zorgvuldig om met de juistheid van de informatie die de verhuurder ons verstrekt en het samenstellen en verspreiden hiervan.
Fewo-Verhuur kan echter niet garanderen dat de actuele toestand gelijk is aan de hier genoemde, door eventuele wijziging na verloop van tijd.
3: Voor de algemene toestand van het huurobject is de eigenaar volledig verantwoordelijk.
4: Fewo-Verhuur is niet verantwoordelijk voor het verstrekken van verkeerde informatie, en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die eventueel kan ontstaan als gevolg hiervan.
5: Fewo-Verhuur wilt u erop wijzen dat inrichting en comfort van alle vakantieobjecten minimaal voldoen aan de standaard plattelandsnormen, maar af kunnen wijken van stedelijke normen.
6: Fewo-Verhuur treedt als bemiddelaar op tussen huurder en verhuurder/eigenaar.
7: Wanneer één van de voorwaarden niet geldig zou zijn, blijven de andere voorwaarden zonder uitzondering geldig.
8: Het kan gebeuren dat er in de directe omgeving van het gehuurde object/objecten gewerkt wordt, bijv. (ver-)bouwactiviteiten, werkzaamheden e.d. Zowel Fewo-Verhuur als verhuurder kunnen voor eventuele overlast geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden.
9: De gemeente verplicht de verhuurder tot het heffen van toeristenbelasting ( ook baby’s). Het bedrag op de website is per persoon per nacht.